Taisyklės ir sąlygos

Taisyklės ir sąlygos

parduodant prekes internetinėje parduotuvėje www.daramio.lt
Galioja nuo: 01.01.2023

Verslininkas / verslo įmonė: GoldSolutions s.r.o.
Registruota buveinė: Pionýrů 839, Frýdek-Místek, Čekijos Respublika
Įmonės kodas: 29460522
Juridinių asmenų registras: Bylos numeris: C 55296, saugomas Ostravos apygardos teisme.
El. pašto adresas: info@daramio.com

(toliau - Pardavėjas)

1.    ĮŽANGINĖS NUOSTATOS

1.1.    Šios Pardavėjo Taisyklės ir sąlygos (toliau - Taisyklės ir sąlygos), vadovaujantis Civilinio kodekso teisės akto Nr. 89/2012 rink. 1751 (1) dalies nuostatomis su pakeitimais (toliau - Civilinis kodeksas), reglamentuoja šalių tarpusavio teises ir pareigas, kylančias iš pirkimo sutarties arba jos pagrindu (toliau - Pirkimo sutartis), sudarytos tarp Pardavėjo ir kito fizinio asmens (toliau - Pirkėjas) per Pardavėjo internetinę parduotuvę. Internetinę parduotuvę Pardavėjas valdo interneto svetainėje, esančioje adresu www.daramio.lt (toliau - Interneto svetainė), per Interneto svetainės sąsają (toliau - Parduotuvės internetinė sąsaja).

1.2.    Taisyklės ir sąlygos netaikomos tais atvejais, kai asmuo, ketinantis įsigyti prekių iš Pardavėjo, yra juridinis asmuo arba asmuo, kuris, užsakydamas prekes, veikia vykdydamas savo komercinę veiklą arba savarankiškai užsiimdamas profesine veikla.

1.3.    Pardavimo sutartyje gali būti susitarta dėl nuostatų, nukrypstančių nuo taisyklių ir sąlygų. Nukrypstančios pirkimo sutarties nuostatos turi viršenybę taisyklių ir sąlygų nuostatų atžvilgiu.

1.4.    Taisyklių ir sąlygų nuostatos yra neatskiriama pirkimo sutarties dalis. Pirkimo sutartis ir Komercinės sąlygos yra parengtos lietuvių kalba. Pirkimo sutartis gali būti sudaroma lietuvių kalba.

1.5.    Pardavėjas gali keisti ar papildyti Taisyklių ir sąlygų formuluotę. Ši nuostata neturi poveikio teisėms ir pareigoms, kylančioms ankstesnės Taisyklių ir sąlygų redakcijos galiojimo laikotarpiu.

2.    VARTOTOJO PASKYRA

2.1.    Pirkėjas, užsiregistravęs Internetinėje svetainėje, gali naudotis savo naudotojo sąsaja. Iš savo naudotojo sąsajos Pirkėjas gali užsisakyti prekių (toliau – naudotojo paskyra). Jei Parduotuvės interneto sąsaja tai leidžia, Pirkėjas taip pat gali užsisakyti prekių be registracijos tiesiogiai iš Parduotuvės interneto sąsajos.

2.2.    Registruodamasis interneto svetainėje ir užsakydamas prekes, Pirkėjas privalo teisingai ir sąžiningai pateikti visą informaciją. Pirkėjas privalo atnaujinti Naudotojo paskyroje pateiktą informaciją, jai pasikeitus. Pirkėjo naudotojo paskyroje ir prekių užsakymo metu pateiktą informaciją Pardavėjas laiko teisinga.

2.3.    Prieiga prie naudotojo paskyros yra apsaugota naudotojo vardu ir slaptažodžiu. Pirkėjas privalo išlaikyti informacijos, reikalingos prieigai prie savo naudotojo paskyros, konfidencialumą.

2.4.    Pirkėjas neturi teisės leisti tretiesiems asmenims naudotis naudotojo paskyra.

2.5.    Pardavėjas gali panaikinti naudotojo paskyrą, ypač jei Pirkėjas nesinaudoja savo naudotojo paskyra ilgiau nei 90 dienų arba jei Pirkėjas pažeidžia savo įsipareigojimus pagal Pirkimo sutartį (įskaitant Taisykles ir sąlygas).

2.6.    Pirkėjas pripažįsta, kad Naudotojo paskyra gali būti nepasiekiama nuolat, ypač dėl būtinos Pardavėjo techninės ir programinės įrangos priežiūros arba būtinos trečiųjų šalių techninės ir programinės įrangos priežiūros.

3.    PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMAS

3.1.    Visas prekių pateikimas parduotuvės internetinėje sąsajoje yra informacinio pobūdžio ir Pardavėjas neprivalo sudaryti pirkimo sutarties dėl šių prekių. Civilinio kodekso 1732(2) dalies nuostatos netaikomos.

3.2.    Parduotuvės internetinėje sąsajoje pateikiama informacija apie prekes, įskaitant atskirų prekių kainas ir prekių grąžinimo išlaidas, jei prekių dėl jų pobūdžio negalima grąžinti įprastomis pašto priemonėmis. Į prekių kainas įskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis ir visi susiję mokesčiai. Prekių kainos galioja tol, kol jos rodomos parduotuvės interneto sąsajoje. Ši nuostata neriboja pardavėjo galimybės sudaryti pirkimo sutartį individualiai sutartomis sąlygomis.

3.3.    Parduotuvės internetinėje sąsajoje taip pat pateikiama informacija apie išlaidas, susijusias su prekių pakavimu ir pristatymu. Parduotuvės internetinėje sąsajoje pateikta informacija apie pakavimo ir pristatymo išlaidas taikoma tik tais atvejais, kai prekės pristatomos parduotuvės teritorijoje Lietuvos. Tuo atveju, kai Pardavėjas siūlo nemokamą prekių pristatymą, Pirkėjo teisė į nemokamą prekių pristatymą priklauso nuo to, ar Pirkėjas yra sumokėjęs minimalią bendrą pristatomų prekių pirkimo kainą, kurios dydis nurodytas parduotuvės interneto sąsajoje. Tuo atveju, kai Pirkėjas iš dalies atsisako Pirkimo sutarties ir bendra prekių, kurių Pirkėjas neatsisakė Pirkimo sutartyje, pirkimo kaina nesiekia minimalios sumos, reikalingos įgyti ankstesniame sakinyje pateiktą teisę į nemokamą prekių pristatymą. Pirkėjas netenka teisės į nemokamą prekių pristatymą ir privalo sumokėti Pardavėjui už prekių pristatymą.

3.4.    Norėdamas užsakyti prekes, Pirkėjas užpildo užsakymo formą parduotuvės internetinėje sąsajoje. Užsakymo formoje visų pirma pateikiama informacija apie:

3.5.    užsakytas prekes (užsakytas prekes Pirkėjas „įdeda“ į elektroninį pirkinių krepšelį Parduotuvės interneto sąsajoje),

3.6.    prekių pirkimo kainos apmokėjimo būdą, duomenis apie pageidaujamą užsakytų prekių pristatymo būdą ir

3.7.   duomenis apie išlaidas, susijusias su prekių pristatymu (toliau kartu – Užsakymas).

3.8.    Prieš išsiunčiant Užsakymą Pardavėjui, Pirkėjui turi būti suteikta galimybė patikrinti ir pakeisti Užsakyme įvestus duomenis, įskaitant Pirkėjo galimybę aptikti ir ištaisyti bet kokias klaidas, padarytas įvedant duomenis į Užsakymą. Pirkėjas išsiunčia Užsakymą Pardavėjui paspausdamas mygtuką „Siųsti Užsakymą“. Užsakyme pateiktus duomenis Pardavėjas laiko teisingais. Iš karto po užsakymo gavimo elektroniniu paštu, Pardavėjas patvirtina Pirkėjui užsakymo gavimą Pirkėjo naudotojo paskyroje arba užsakyme nurodytu elektroninio pašto adresu (toliau – Pirkėjo elektroninio pašto adresas).

3.9.   Priklausomai nuo užsakymo pobūdžio (prekių kiekio, pirkimo kainos dydžio, numatomų pristatymo išlaidų), Pardavėjas visada turi teisę paprašyti Pirkėjo papildomai patvirtinti užsakymą (pvz., raštu ar telefonu).

3.10.    Sutartiniai santykiai tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsiranda įteikus užsakymo priėmimą (akceptą), kurį Pardavėjas išsiunčia Pirkėjo elektroninio pašto adresu.

3.11.    Pirkėjas sutinka, kad sudarant pirkimo sutartį būtų naudojamos nuotolinio ryšio priemonės. Išlaidas, kurias Pirkėjas patiria naudodamasis nuotolinio ryšio priemonėmis dėl Pirkimo sutarties sudarymo (interneto ryšio išlaidos, telefoninių pokalbių išlaidos), padengia pats Pirkėjas ir jos nesiskiria nuo bazinio įkainio.

4.    PREKIŲ KAINA IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

4.1.    Pagal Pirkimo sutartį Pirkėjas gali sumokėti Pardavėjui Prekių kainą ir bet kokias kitas su Prekių pristatymu susijusias išlaidas Parduotuvės internetinėje sąsajoje esančiais Pardavėjo siūlomais būdais.

4.2.    Kartu su pirkimo kaina Pirkėjas taip pat Pardavėjui sumoka sutarto dydžio išlaidas, susijusias su Prekių pakavimu ir pristatymu. Jei nėra nurodyta kitaip, į pirkimo kainą taip pat yra įskaičiuojamos su prekių pristatymu susijusios išlaidos.

4.3.    Pardavėjas nereikalauja iš Pirkėjo užstato ar kito panašaus mokėjimo. Tai nepažeidžia Taisyklių ir sąlygų 4.6 straipsnio nuostatų dėl pareigos iš anksto sumokėti prekių pirkimo kainą.

4.4.    Atliekant mokėjimą grynaisiais pinigais arba pristatymo metu, pirkimo kaina sumokama gavus prekes. Atliekant mokėjimą negrynaisiais pinigais, pirkimo kaina turi būti sumokėta per 5 dienas nuo pirkimo sutarties sudarymo.

4.5.    Atliekant mokėjimą negrynaisiais pinigais, pirkėjas privalo sumokėti prekių pirkimo kainą kartu su kintamuoju mokėjimo simboliu. Atliekant mokėjimą negrynaisiais pinigais, Pirkėjo pareiga sumokėti pirkimo kainą yra įvykdoma, kai atitinkama suma įskaitoma į Pardavėjo sąskaitą.

4.6.    Pardavėjas turi teisę, ypač tuo atveju, kai nėra papildomo Pirkėjo užsakymo patvirtinimo (3.6 straipsnis), reikalauti sumokėti visą pirkimo kainą prieš išsiunčiant prekes Pirkėjui. Civilinio kodekso 2119 (1) skyrius nėra taikomas.

4.7.    Bet kokios prekių kainų nuolaidos, kurias Pardavėjas suteikė Pirkėjui, negali būti sumuojamos.

4.8.    Jei tai yra įprasta verslo praktikoje arba jei tai numato visuotinai privalomi teisės aktai, Pardavėjas turi išrašyti Pirkėjui mokestinį dokumentą - sąskaitą faktūrą, už pagal Pirkimo sutartį atliktus mokėjimus. Atlikus prekių kainos apmokėjimą, Pardavėjas turi Pirkėjui išrašyti mokestinį dokumentą - sąskaitą faktūrą ir ją išsiųsti elektronine forma Pirkėjo elektroniniu adresu.

4.9.    Pagal Pardavimų apskaitos aktą Pardavėjas privalo Pirkėjui išduoti kvitą. Taip pat, per 48 h įvykus techniniam gedimui, jis privalo kartu su mokesčių administratoriumi internetu užregistruoti gautus pardavimus.

5.    PIRKIMO SUTARTIES ATSISAKYMAS

5.1.    Jeigu tai nėra Taisyklių ir sąlygų 5.4. straipsnyje nurodytas atvejis arba kitas atvejis, kai Pirkimo sutarties negalima atsisakyti, Pirkėjas turi teisę atsisakyti Pirkimo sutarties per keturiolika (14) dienų nuo prekių gavimo dienos, vadovaudamasis Civilinio kodekso 1829(1) skyriaus nuostatomis, pagal kurias, jeigu Pirkimo sutarties subjektas yra kelių rūšių prekės arba kelių dalių pristatymas, šis terminas pradedamas skaičiuoti nuo paskutinių pristatytų prekių gavimo dienos. Pirkimo sutarties atsisakymas turi būti išsiųstas Pardavėjui per ankstesniame sakinyje nurodytą terminą. Pirkėjas, norėdamas atsisakyti pirkimo sutarties, gali naudoti pardavėjo pateiktą pavyzdinę formą, kuri yra pridėta prie Taisyklių ir sąlygų. Pirkėjas gali siųsti Pirkimo sutarties atsisakymą, inter alia, Pardavėjo verslo patalpų adresu arba Pardavėjo elektroninio pašto adresu, nurodytu šių Taisyklių ir sąlygų antraštėje.

5.2.    Atsisakius Pirkimo sutarties pagal Taisyklių ir sąlygų 5.1 straipsnį, Pirkimo sutartis nutraukiama iškart. Pirkėjas nedelsdamas, ne vėliau kaip per keturiolika (14) dienų nuo sutarties atsisakymo, išsiunčia arba perduoda prekes Pardavėjui, išskyrus atvejus, kai Pardavėjas pasiūlo prekes atsiimti pats. Ankstesniame sakinyje nurodytas terminas išlieka, jei pirkėjas išsiunčia prekes nepasibaigus šiam terminui. Jei pirkėjas atsisako pirkimo sutarties, jis padengia prekių grąžinimo pardavėjui išlaidas, net jei prekių dėl jų pobūdžio negalima grąžinti įprastu pašto keliu.

5.3.    Atsisakius Pirkimo sutarties pagal Taisyklių ir sąlygų 5.1 straipsnį, Pardavėjas per keturiolika (14) dienų nuo Pirkėjo Pirkimo sutarties atsisakymo grąžina iš Pirkėjo gautas lėšas tokiu pat būdu, kokiu Pardavėjas jas gavo iš Pirkėjo. Pardavėjas taip pat turi teisę grąžinti Pirkėjo pateiktą įvykdymą jau Pirkėjui grąžinus prekes arba kitu būdu, jeigu Pirkėjas su tuo sutinka ir Pirkėjas nepatiria jokių papildomų išlaidų. Jei Pirkėjas atsisako pirkimo-pardavimo sutarties, Pardavėjas neprivalo Pirkėjui grąžinti gautų lėšų tol, kol Pirkėjas negrąžina prekių Pardavėjui arba nepateikia įrodymų, kad išsiuntė prekes atgal Pardavėjui, priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau.

5.4.    Pirkėjas pripažįsta, kad pagal Civilinio kodekso 1837 skyriaus nuostatas Pirkėjas negali atsisakyti, inter alia, sutarties dėl tiekiamų prekių, kurios buvo pakeistos pagal Pirkėjo pageidavimus arba dėl Pirkėjo asmens, sutarties dėl greitai gendančių prekių tiekimo, taip pat ir prekių, sutarties dėl tiekiamų prekių, kurios po pristatymo buvo negrįžtamai sumaišytos su kitomis prekėmis, sutarties dėl sandariose pakuotėse tiekiamų prekių, kurias vartotojas išėmė iš pakuotės ir kurių negalima grąžinti dėl higienos priežasčių, ir garso ar vaizdo įrašo arba kompiuterinės programos tiekimo sutarties, jei buvo pažeista originali pakuotė. Visos prekės iš mūsų pasiūlos, išskyrus stiklines lentynas, gaminamos ir modifikuojamos pagal kliento pageidavimus, todėl joms negalioja grąžinimo per 14 dienų teisė ir jos negali būti grąžinamos.

5.5.    Pardavėjas turi teisę vienašališkai įskaityti reikalavimą atlyginti žalą dėl prekių sugadinimo į Pirkėjo reikalavimą kompensuoti pirkimo kainą.

5.6.    Tais atvejais, kai pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo sutarties pagal Civilinio kodekso 1829 (1) skyriaus nuostatas, pardavėjas taip pat turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti pirkimo sutarties iki tol, kol pirkėjas atsiims pristatytas prekes. Tokiu atveju Pardavėjas nedelsdamas grąžina Pirkėjui pirkimo kainą grynaisiais pinigais į Pirkėjo nurodytą sąskaitą.

5.7.    Jei kartu su prekėmis Pirkėjui įteikiama dovana, dovanojimo sutartis tarp Pardavėjo ir Pirkėjo yra sudaroma su sąlyga, kad Pirkėjui atsisakius pirkimo sutarties, tokios dovanos dovanojimo sutartis nustoja galioti ir Pirkėjas privalo grąžinti dovaną kartu su prekėmis Pardavėjui.

6.    PREKIŲ TRANSPORTAVIMAS IR PRISTATYMAS

6.1.    Jei dėl transportavimo būdo susitariama konkrečiu Pirkėjo prašymu, rizika ir visos papildomos išlaidos, susijusios su šiuo transportavimo būdu, tenka Pirkėjui.

6.2.    Jei Pardavėjas pagal Pirkimo sutartį privalo pristatyti Prekes į Pirkimo užsakyme Pirkėjo nurodytą vietą, Pirkėjas privalo priimti Prekes pristatymo metu. 

6.3.    Jei dėl nuo Pirkėjo priklausančių priežasčių būtina pristatyti Prekes pakartotinai arba kitu būdu nei nurodyta užsakyme, Pirkėjas apmoka išlaidas, susijusias su pakartotiniu prekių pristatymu, arba išlaidas, susijusias su kitu pristatymo būdu.

6.4.    Gavęs prekes iš vežėjo, Pirkėjas privalo patikrinti prekių pakuotės vientisumą ir, pastebėjęs defektų, nedelsdamas apie tai pranešti vežėjui. Nustačius pakuotės pažeidimą, rodantį neteisėtą įsibrovimą į siuntą, Pirkėjas gali nepriimti siuntos iš vežėjo. Tai nepažeidžia pirkėjo teisių pagal atsakomybę už prekių defektus ir kitų pirkėjo teisių, numatytų visuotinai privalomuose teisės aktuose.

6.5.    Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7.    TEISĖS, KYLANČIOS DĖL NETINKAMOS KOKYBĖS

7.1.    Šalių teises ir pareigas, susijusias su teisėmis dėl netinkamos kokybės, reglamentuoja atitinkami visuotinai privalomi teisės aktai (visų pirma Civilinio kodekso 1914-1925, 2099-2117 ir 2161-2174 skyrių bei Vartotojų apsaugos įstatymo Nr. 634/1992 rink. su pakeitimais nuostatos).

7.2.    Pardavėjas atsako Pirkėjui, kad prekės jų gavimo metu neturi trūkumų. Visų pirma Pardavėjas tai atsako Pirkėjui tuo metu, kai Pirkėjas priima prekes:

7.2.1.   prekės turi tas savybes, dėl kurių šalys susitarė, o jei susitarimo nėra, prekės turi savybes, kurias aprašė pardavėjas ar gamintojas arba kurių pirkėjas tikėjosi atsižvelgdamas į prekių pobūdį ir remdamasis jų reklama,
7.2.2.   prekės yra tinkamos naudoti tam tikslui, kuriam, kaip nurodo pardavėjas, jos turi būti naudojamos arba kuriam tokios rūšies prekės paprastai yra naudojamos,
7.2.3.   prekės savo kokybe ar gamyba atitinka sutartą pavyzdį ar modelį, jei kokybė ar gamyba buvo nustatyta atsižvelgiant į sutartą pavyzdį ar modelį,
7.2.4    prekių kiekis, išmatavimai ar svoris yra tinkami; ir
7.2.5.   prekės atitinka teisės aktų reikalavimus.

7.3.    Jei defektas paaiškėja per šešis mėnesius nuo prekių priėmimo, laikoma, kad prekės buvo nekokybiškos priėmimo metu.

7.4.    Pardavėjas turi įsipareigojimus, kylančius dėl netinkamos kokybės, bent tiek, kiek tęsiasi gamintojo įsipareigojimai, kylantys dėl netinkamos kokybės. Kitais atvejais pirkėjas turi teisę pareikšti teisę dėl vartojimo prekių defekto, atsiradusio per dvidešimt keturis mėnesius nuo prekių priėmimo. Jei ant parduodamų prekių, ant jų pakuotės, prie prekių pridedamose instrukcijose arba reklamoje pagal kitus teisės aktus yra nurodytas laikotarpis, kuriuo prekės gali būti naudojamos, taikomos nuostatos dėl kokybės garantijos. Garantuodamas kokybę, pardavėjas įsipareigoja, kad prekės tam tikrą laiką bus tinkamos naudoti pagal įprastą paskirtį arba išlaikys įprastas savybes. Jeigu pirkėjas pagrįstai apkaltino pardavėją dėl prekių defektų, teisių dėl netinkamos kokybės prekių įgyvendinimo terminas ir garantinis terminas neskaičiuojami laikotarpiu, kuriuo pirkėjas negali naudotis netinkamos kokybės prekėmis.

7.5.    Taisyklių ir sąlygų 7.4 straipsnyje nurodytos nuostatos netaikomos prekėms, parduotoms už mažesnę kainą, kuri buvo sutarta dėl defektų, prekių nusidėvėjimui, atsiradusiam dėl jų įprasto naudojimo, taip pat naudotų prekių atveju - defektams, atitinkantiems prekių naudojimo ar nusidėvėjimo lygį, kurį prekės turėjo, kai jas perėmė pirkėjas, arba jei tai lemia prekių pobūdis. Pirkėjas neturi teisės pasinaudoti teise dėl netinkamos kokybės, jei prieš perimdamas prekes pirkėjas žinojo, kad prekės yra su trūkumais, arba jei pirkėjas sukėlė trūkumus.

7.6.    Teisė dėl atsakomybės už prekių trūkumus yra taikoma pardavėjui. Tačiau jeigu pardavėjo išduotoje pažymoje, susijusioje su teisių dėl atsakomybės už  trūkumus taikymu (kaip apibrėžta Civilinio kodekso 2166 straipsnyje), nurodytas kitas asmuo, paskirtas atlikti remontą, kuris yra pardavėjo arba arčiau pirkėjo esančioje vietoje, pirkėjas teisę į remontą įgyvendina pas asmenį, paskirtą atlikti remontą. Išskyrus atvejus, kai ankstesniame sakinyje nurodytas kitas asmuo, paskirtas atlikti remontą, Pardavėjas privalo priimti pretenziją bet kurioje įstaigoje, kurioje pretenzijos priėmimas yra galimas, atsižvelgiant į parduodamų produktų ar teikiamų paslaugų asortimentą, arba Pardavėjo registruotoje buveinėje ar verslo vietoje. Pardavėjas privalo išduoti Pirkėjui raštišką patvirtinimą, kada Pirkėjas pasinaudojo šia teise, koks yra skundo turinys ir kokio skundo nagrinėjimo būdo Pirkėjas reikalauja, taip pat patvirtinimą apie skundo nagrinėjimo datą ir būdą, įskaitant patvirtinimą dėl remonto ir jo trukmę, arba raštišką skundo atmetimo pagrindimą. Šis įsipareigojimas taip pat taikomas kitiems asmenims, kurie yra Pardavėjo paskirti atlikti remontą.

7.7.    Pirkėjas gali asmeniškai pareikšti teises, kylančias iš atsakomybės už prekių trūkumus, šių Taisyklių ir sąlygų antraštėje nurodytu įstaigos adresu arba elektroniniu paštu.

7.8.    Apie pasirinktą teisę Pirkėjas informuoja Pardavėją pranešimo apie defektą metu arba nepagrįstai nedelsdamas po pranešimo apie defektą. Be Pardavėjo sutikimo Pirkėjas negali keisti pasirinkimo; tai netaikoma, jei Pirkėjas paprašė ištaisyti defektą, kuris, kaip paaiškėja, yra nepataisomas.

7.9.    Jei prekės neturi savybių, nurodytų Taisyklių ir sąlygų 7.2 straipsnyje, pirkėjas taip pat gali reikalauti pristatyti naujas prekes be defektų, nebent tai būtų nepriimtina dėl defekto pobūdžio. Tačiau jei defektas susijęs tik su prekės dalimi, pirkėjas gali reikalauti pakeisti tik tą dalį, o jei tai neįmanoma, jis gali atsisakyti sutarties. Tačiau jei tai yra neproporcinga atsižvelgiant į defekto pobūdį, ypač jei defektą galima pašalinti be nepagrįsto delsimo, pirkėjas turi teisę reikalauti, kad defektas būtų pašalintas nemokamai. Pirkėjas taip pat turi teisę į naujų prekių pristatymą arba dalių pakeitimą pašalinamo defekto atveju, jei jis negali tinkamai naudotis prekėmis dėl po remonto pasikartojančių defektų arba dėl didesnio defektų skaičiaus. Šiuo atveju pirkėjas taip pat turi teisę atsisakyti sutarties. Jei pirkėjas neatsisako sutarties arba nepasinaudoja teise į naujų prekių be defektų pristatymą, dalių pakeitimą ar prekių remontą, jis gali reikalauti pagrįstos nuolaidos. Pirkėjas taip pat turi teisę į pagrįstą nuolaidą, jei pardavėjas negali pristatyti naujų prekių be defektų, pakeisti prekių dalies arba pataisyti prekių, arba jei pardavėjas nepašalina defekto per pagrįstą laiką, arba jei defekto pašalinimas pirkėjui sukeltų didelių sunkumų.

7.10.    Tačiau jeigu pardavėjas nepasinaudoja teise į kompensaciją per vieną mėnesį nuo termino, per kurį turi būti nurodytas trūkumas, pabaigos, teismas šios teisės nesuteikia, jeigu pardavėjas įrodinėja, kad teise į kompensaciją nepasinaudojo laiku.

7.11.    Kitos šalių teisės ir pareigos, susijusios su pardavėjo atsakomybe už defektus, gali būti reglamentuojamos pardavėjo skundų nagrinėjimo taisyklėse.

8.    KITOS ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

8.1.    Pirkėjas įgyja nuosavybės teisę į Prekes sumokėjęs visą Prekių pirkimo kainą.

8.2.    Pardavėjas Pirkėjo atžvilgiu neprivalo laikytis jokių elgesio kodeksų, kaip apibrėžta Civilinio kodekso 1826(1)(e) straipsnyje.

8.3.    Vartotojų skundus Pardavėjas nagrinėja šių Taisyklių ir sąlygų antraštėje nurodytu elektroniniu adresu. Pardavėjas informaciją apie Pirkėjo skundo nagrinėjimą siunčia Pirkėjo elektroniniu adresu. Kitų skundų nagrinėjimo taisyklių Pardavėjas nenustato.

8.4.    Kompetentingas teismas paskirtas neteismine tvarka spręsti vartojimo ginčus, kylančius iš pirkimo sutarties, yra Čekijos prekybos kontrolės institucija, kurios registruota buveinė yra Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, identifikacinis numeris: 000 20 869, interneto adresas: https://adr.coi.cz/cs. Internetinė ginčų sprendimo platforma, esanti adresu http://ec.europa.eu/consumers/odr, gali būti naudojama sprendžiant iš pirkimo sutarties kylančius pardavėjo ir pirkėjo ginčus.

8.5.    Čekijos respublikos Europos vartotojų centras, kurio registruota buveinė yra Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, interneto adresas: http://www.evropskyspotrebitel.cz, yra kontaktinis centras, pagal 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 524/2013 dėl elektroninio vartotojų ginčų sprendimo, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB (Reglamentas dėl elektroninio vartotojų ginčų sprendimo).

8.6.    Pirkėjas gali perduoti skundą priežiūros ar valstybinei priežiūros institucijai. Pardavėjas turi teisę parduoti prekes pagal verslo liudijimą. Prekybos kontrolę pagal savo kompetenciją vykdo kompetentinga prekybos institucija. Asmens duomenų apsaugos priežiūrą vykdo Asmens duomenų apsaugos tarnyba. Čekijos prekybos kontrolės institucija prižiūri, kaip laikomasi Vartotojų apsaugos įstatymo Nr. 634/1992 rink. su pakeitimais apibrėžtoje srityje.

8.7.    Pirkėjas prisiima aplinkybių pasikeitimo riziką, kaip apibrėžta Civilinio kodekso 1765(2) dalyje.

9.    ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

9.1.    Pardavėjas atskiru dokumentu vykdo savo informacinę pareigą Pirkėjui, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo 13 straipsnio, panaikinančio Direktyvą 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau - BDAR), susijusią su Pirkėjo asmens duomenų tvarkymu Pirkimo sutarties vykdymo tikslais, derybų dėl Pirkimo sutarties tikslais ir Pardavėjo viešųjų įsipareigojimų vykdymo tikslais.

10.    KOMERCINIŲ PRANEŠIMŲ SIUNTIMAS IR SLAPUKŲ SAUGOJIMAS

10.1.    Pirkėjas sutinka, kad Pardavėjas siųstų komercinius pranešimus Pirkėjo elektroninio pašto adresu arba telefono numeriu, vadovaudamasis Įstatymo Nr. 480/2004 rink. su pakeitimais 7 dalies nuostatomis dėl tam tikrų informacinės visuomenės paslaugų ir tam tikrų įstatymų pakeitimų (Įstatymas dėl tam tikrų informacinės visuomenės paslaugų). Pardavėjas atskiru dokumentu vykdo savo informacinį įsipareigojimą Pirkėjui, kaip apibrėžta BDAR 13 straipsnyje, susijusiame su Pirkėjo asmens duomenų tvarkymu komercinių pranešimų siuntimo tikslais.

10.2.    Pardavėjas atskiru dokumentu vykdo savo teisinius įsipareigojimus, susijusius su galimu slapukų saugojimu Pirkėjo įrenginyje.

11.    PRISTATYMAS

11.1.    Pirkėjas gali būti aptarnaujamas Pirkėjo elektroniniu adresu.

12.    BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1.    Jei Pirkimo sutartimi nustatyti santykiai turi tarptautinį (užsienio) elementą, šalys sutaria, kad santykiams taikoma Čekijos teisė. Pasirinkdamas teisę pagal anksčiau pateiktą sakinį, Pirkėjas, kuris yra vartotojas, nepraranda apsaugos, kurią suteikia teisinės tvarkos nuostatos, nuo kurių negalima nukrypti pagal sutartį ir kurios kitu atveju būtų taikomos nepasirinkus teisės, pagal 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 593/2008 dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės (Roma I) 6 (1) straipsnio nuostatas.

12.2.    Jei kuri nors Taisyklių ir sąlygų nuostata yra arba tampa negaliojanti ar neveiksminga, negaliojanti nuostata pakeičiama nuostata, kurios prasmė yra kuo artimesnė negaliojančiai nuostatai. Vienos nuostatos negaliojimas ar neveiksmingumas neturi įtakos kitų nuostatų galiojimui.

12.3.    Pirkimo sutartis, įskaitant Taisykles ir sąlygas, yra Pardavėjo archyvuojama elektronine forma ir nėra prieinama.

12.4.    Pavyzdinė Pirkimo sutarties atsisakymo forma yra pridedama prie Taisyklių ir sąlygų.

12.5.    Pardavėjo kontaktiniai duomenys nurodyti šių Taisyklių ir sąlygų antraštėje.                        

Patenkintų klientų atsiųstos nuotraukos

Jūsų vonią ar kitą kambarį puošia DARAMIO veidrodis?
Labai apsidžiaugsime, jei parodysite jį mums. Atsiųskite mums nuotraukas el. paštu: info@daramio.com.
Dalindamiesi socialiniuose tinkluose, nepamirškite prie įrašo pridėti #Daramio arba pažymėkite mus @daramio_com.

@daramio_com
Daramio - kliento veidrodžio nuotrauka
Daramio - kliento veidrodžio nuotrauka
Daramio - kliento veidrodžio nuotrauka
Daramio - kliento veidrodžio nuotrauka
Daramio - kliento veidrodžio nuotrauka
Daramio - kliento veidrodžio nuotrauka
Daramio - kliento veidrodžio nuotrauka
Daramio - kliento veidrodžio nuotrauka